• در صورتی که چند عضو از یک خانواده می خواهند ثبت نام کنند، لطفا نام افراد را وارد کنید، برای جداسازی نام ها از (،) استفاده کنید
  • نوع فرمت پخش بسته آموزشی را انتخاب کنید.
  • نوع پکیج های آموزشی را انتخاب کنید.
    بعد از ارسال اطلاعات و نمایش اطلاعات ثبت شده از اطلاعات وارد شده پرینت تهیه کنید