فرم درخواست لغو نمایندگی

نماینده محترم شما از تاریخ اخذ نمایندگی به مدت سه ماه فرصت دارید نمایندگی خود را لغو کنید و هزینه پرداخت شده را در فاصله زمانی یکماه بعد از درخواست لغو دریافت کنید(هزینه در صورتی برگشت داده میشود که هیچ فعالیتی را آغاز نکرده باشید)

بعد از سه ماه لغو نمایندگی یا لغو بعد از شروع فعالیت هزینه پرداخت شده به هیچ عنوان طبق قرارداد پس داده نمیشود.

  • نحوه صحیح وارد کردن تاریخ: 1368/10/17