درخواست مجریان طرح دوزبانه پیله تا پرواز

به دلیل تغییرات در موسسه پیله تا پرواز و قرارداد ها تا اطلاع ثانوی مجری طرح به هیچ شهری واگذار نمیگردد.

از کارشناسان ما سوال کنید